K rozhodovaniu o kúpe prístroja na meranie aktivity vody

02.09.2020

Po prečítaní letákov a brožúr o prístrojoch na meranie aktivity sa záujemca o kúpu niektorého z ponúkaných môže cítiť zmätene. Ktoré faktory sú významné pri rozhodovaní?

Keďže niektoré z informácií môžu byť zavádzajúce alebo dokonca nepravdivé, dovoľte ich nechať nestranne posúdiť jedným z popredných svetových vedcov v oblasti merania aktivity vody, p. Dr. Brady Carterom z americkej spoločnosti Carter Scientific Inc. Z mnohých faktorov, ktoré by ste mali zvážiť, Dr. Carter vybral najdôležitejšie:

  • presnosť
  • údržba
  • jednoduchosť verifikácie
  • hysteréza senzora
  • detekcia a podmienky dosiahnutej rovnováhy
  • meranie prchavých látok
  • regulácia teploty počas merania
  • kontrola dát

V závislosti od prístroja by ste mali zvážiť aj ďalšie faktory. Vyššie uvedené kritériá sa však vzťahujú na všetky aplikácie. Originálne video a doplňujúce informácie si môžete nájsť nižšie.

1. Presnosť

Prirodzene pri meraní aktivity vody požadujete, aby boli vaše výsledky presné a spoľahlivé. Ak sa nemôžete spoľahnúť na integritu svojich výsledkov, meranie aktivity vody je zbytočné.

2. Údržba

Pri rozhodovaní o kúpe prístroja sa vždy uvažuje aj o prevádzkových nákladoch. Tie zahŕňajú čas a prácu potrebnú na udržanie výkonu zariadenia, v našom prípade na presné a spoľahlivé meranie aktivity vody. Preto je potrebné si položiť otázky, či sa prístroj môže ľahko kontaminovať, do akej miery je mechanizmus merania citlivý na kontamináciu a ako často a s akým úsilím sa zariadenie musí čistiť.

3. Jednoduchosť verifikácie a náklady na verifikačné činnosti

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní o tom, ktorý prístroj pre meranie aktivity vody bude pre Vás najvhodnejší, je to, ako ľahko sa dá overiť presné meranie. Na verifikáciu výkonu prístrojov sa používajú štandardy solí. Sú spotrebným materiálom a môžu zvyšovať náklady. Uvažujete o prístroji, ktorý používa jednorazové spotrebné štandardy alebo opakovane použiteľné nasýtené soli?

4. Hysteréza senzora

Pri kúpe prístroja na meranie vodnej aktivity by sa mal brať do úvahy vplyv opakovaného navlhčovania a sušenia senzora na meranie aktivity vody. Hygroskopické polymérne senzory trpia hysterézou, ktorá počas opakovaných cyklov navlhčovania a sušenia posúva kalibráciu. Elektrolytický senzor nevykazuje hysterézu. Aký typ senzora je v prístroji, ktorého kúpu zvažujete?

5. Podmienky rovnováhy

Meranie vodnej aktivity závisí od dosiahnutia rovnovážnej relatívnej vlhkosti nad vzorkou v stave rovnováhy. Ide proces, ktorý trvá určitý čas, pričom každá vzorka je špecifická, pre dosiahnutie rovnováhy vyžaduje rôzny čas. Tento čas môžete skrátiť buď predikciou alebo meraním pred dosiahnutím skutočnej rovnováhy. Musíte však počítať s nespoľahlivými výsledkami. Umožňuje prístroj, o ktorom uvažujete, pre pravdivé a spoľahlivé výsledky prísne nastavenie rovnováhy?


Dúfame, že sme vám mohli dať niekoľko tipov, na čo by ste mali pri nákupe prístroja na meranie aktivity vody venovať pozornosť. Ak máte akékoľvek otázky alebo sa chcete dozvedieť viac o meraní aktivity vody vo vašom produkte, neváhajte nás kontaktovať.

6. Detekcia rovnovážneho stavu

Rovnovážny stav vodnej pary, ktorý je potrebný na meranie aktivity vody, sa stanoví sledovaním rýchlosti zmien v aktivite vody. Niektoré systémy neumožňujú užívateľovi vykonať úpravy rýchlosti, ktorá určuje dosiahnutie rovnováhy, zatiaľ čo iné systémy umožňujú nielen úpravu rýchlosti, ale tiež zobrazujú graf procesu dosiahnutia rovnováhy, takže môžete vizuálne posúdiť, kedy bola rovnováha dosiahnutá. Umožňuje prístroj, o ktorom uvažujete, možnosť upraviť nastavenia rovnováhy a sledovať priebeh počas testovania?

7. Meranie prchavých látok

Aktivitu vody vzoriek, ktoré obsahujú prchavé látky, iné ako voda, je možné ťažko merať, pretože prchavé látky interferujú so senzorom. Niektoré prístroje dokonca nemôžu merať tieto typy vzoriek. Iné používajú filtre na ochranu senzora a aktivitu vody dokážu merať bez problémov. Je teda systém, o ktorom uvažujete, schopný merať vzorky s prchavými látkami?

8. Regulácia teploty

Aktivita vody závisí od teploty a všetky výsledky testov aktivity vody sa musia uvádzať s teplotou. Prístroje na meranie aktivity vody by mali mať reguláciu teploty, aby sa zabránilo zmene teploty, ovplyvňovaniu meranej veličiny a aby mohla aktivita vody stanovovať aj pri rôznych teplotách. Má prístroj, o ktorom uvažujete, reguláciu teploty?

9. Kontrola údajov

Stanovenie vodnej aktivity je dôležitým monitorovacím nástrojom na splnenie legislatívnych predpisov a požiadaviek. Integrita údajov je rozhodujúca pre splnenie požiadaviek auditu a súladu s hlavou 21 CFR, článkom 11. Je prístroj, o ktorom uvažujete, v súlade s legislatívou o elektronických záznamoch a podpisoch?