Stabilita potravín

Aktivita vody má obrovský význam pri zabezpečení stability potravín, pri snahe zachovať ich kvalitu počas doby trvanlivosti, či trvanlivosť predĺžiť.
Priamo určuje a ovplyvňuje fyzikálne, chemické a mikrobiologické zmeny potravín, vrátane predmetov dennej potreby alebo farmaceutických výrobkov.

Hodnoty av v potravinách je potrebné poznať, stanovovať a regulovať

Rýchlosť z každej z uvedených reakcií vykazuje maximálne alebo minimálne hodnoty v závislosti od aktivity vody. Pre potravinársku prax z týchto poznatkov vyplýva, aby sa snažila týmto deterioračným reakciám predchádzať a vytvoriť matricu potraviny s takými hodnotami aktivity vody, pri ktorých by priebehy týchto reakcií znamenali minimálny dopad na kvalitu a stabilitu potravín.


Príklady, v ktorých aktivita vody hrá dôležitú úlohu

Zabezpečenie mikrobiologickej stability a zdravotnej neškodnosti potravín

 • je založené na využití skutočnosti, že rast a rozmnožovanie každého mikroorganizmu v potravinách je ohraničený minimálnou hodnotou aktivity vody (pozri časť Aktivita vody). Rast a rozmnožovanie mikroorganizmov, zvlášť patogénnych nie je možný pri nižších hodnotách ako je ich minimálna hodnota aktivity vody pre rast (Valík a Prachar, 2010).
 • sa vykonáva prostredníctvom spoločného pôsobenia faktorov vnútorného a vonkajšieho prostredia potravín. Z týchto faktorov sú najdôležitejšie teplota, aktivita vody a pH.
 • Každú mikrobiologickú analýzu/vzorku potraviny v certifikovaných laboratóriách musia preto sprevádzať hodnoty týchto fyzikálnych veličín (T, av, pH)
Potraviny všeobecne
 • hodnoty av < 0,75 nedovolia vláknitým hubám tvoriť sekundárne toxické metabolity - mykotoxíny
 • hodnoty av < 0,85 nedovolia S. aureus tvoriť enterotoxíny
 • pri hodnotách av < 0,60 mikroorganizmy nerastú a nemnožia sa
Výroba tepelne neopracovaných mäsových výrobkov
   • av 0,92 je minimálnou hodnotou pre rast Listeria monocytogenes a súčasne táto hodnota je kritickým - legislatívne zakotveným limitom pre mikrobiologickú bezpečnosť tepelne neopracovaných fermentovaných mäsových výrobkov
Pekársky priemysel
Aktivita vody sa využíva pri
 • optimalizácii vlhkostných pomerov medzi korpusom/cestom a plnkou (balené pečivo, croissant a pod.)
 • prevencii plesnivenia kôrky pekárskych výrobkov
 • určovaní doby spotreby a trvanlivosti

  Farmaceutický priemysel

Aktivita vody určuje:

 • formovanie tabliet
 • stabilitu tvaru tablety a účinnej látky v nej
 • správnu rozpustnosť tablety/lieku pri požití

Meranie a regulácia aktivity vody:

 • zabezpečuje mikrobiologickú bezpečnosť v tepelne neopracovaných mäsových výrobkoch (kritický limit pre rast a rozmnožovanie Listeria monocytogenes)
 • zabezpečuje mikrobiologickú stabilitu potravín (oproti celkovému obsahu vody podmieňuje rast a rozmnožovanie mikroorganizmov)
 • definuje podmienky rastu a rozmnožovania mikroorganizmov
 • rozdeľuje potraviny na vhodné pre rast mikroorganizmov a potraviny, v ktorých konkrétne mikroorganizmy už nerastú
 • zlepšuje výber surovín pre potravinársky priemysel (sušené plody, orechy, byliny, koreniny, pasty a pod.)Prečo teda nenahradiť stanovenie celkového obsahu vody stanovením aktivity vody?
 • zabraňuje kazeniu pekárskych plniek
 • kazeniu a bombáži cukrovinkárskych náplní
 • optimalizuje fyzikálne vlastnosti potravín
  • chrumkavosť keksov, napolitániek
  • krehkosť suchého pečiva a čipsov
  • lámavosť čipsov
  • konzistenciu náplní
  • vlastnosti obalov pri formovaní
 • životaschopnosť lyofilizovaných mikrobiálnych kultúr
 • určuje podmienky optimálnej lepivosti tabliet a zachovania stability účinných látok v nich