Pôvodcovia ochorení z požívatín a minimalizácia ich rizika 

06.02.2017
Monografia poskytuje informácie o mikrobiologických činiteľoch ohrozujúcich hygienickú bezchybnosť a zdravotnú neškodnosť potravín. Opisuje hlavné skupiny patogénnych mikroorganizmov prichádzajúcich do úvahy v potravinárstve.

Ďalej uvádza kardinálne hodnoty faktorov vnútorného a vonkajšieho prostredia potravín, určujúcich správanie sa uvedených mikroorganizmov. Publikácia prehľadne charakterizuje dezinfekčné prostriedky v potravinárstve, predstavuje reguláciu ich používania a hodnotenia pred ich uvedením na trh Európskej únie a uvádza aj metódy hodnotenia účinku dezinfekčných prostriedkov na mikroorganizmy. Súčasťou monografie je aj koncept analýzy rizika, a to vrátane jeho zložiek, hodnotenia rizika, riadenia rizika a komunikácie o riziku.


Valík, Ľ., Prachar, V. (2009). Pôvodcovia ochorení z požívatín a minimalizácia ich rizika. Nakladateľstvo STU, Bratislava, 167 s.