Prediktívna potravinárska mikrobiológia a hodnotenie rizika: Príklady a úlohy

25.11.2020

Učebnica približuje súčasné vedecké pohľady na zabezpečenie mikrobiologickej bezpečnosti potravín, koncept prediktívnej mikrobiológie a mikrobiologického hodnotenia rizika. Prediktívna potravinárska mikrobiológia je interdisciplinárny vedný odbor spájajúci poznatky klasickej mikrobiológie s využitím matematiky, štatistiky, informačných systémov a technológií. Pomocou matematických modelov kvantifikujúcich odozvy mikrobiálnych populácií na faktory prostredia potravín opisuje a predpovedá správanie mikroorganizmov v požívatinách.

Koncept hodnotenia rizika všeobecne pozostáva z identifikácie nebezpečenstva, charakterizácie nebezpečenstva, hodnotenia expozície a charakterizácie rizika. Mikrobiologické hodnotenie rizika predstavuje štruktúrovaný proces určený na odhad zdravotného rizika spojeného s patogénnymi mikroorganizmami prítomnými s určitou prediktívnej v častiach pravdepodobnosťou v potravinách. Je úzko prepojené s výstupmi
mikrobiológie a aplikáciou matematických modelov, predovšetkým charakterizácie mikrobiologických nebezpečenstiev a hodnotenia ich expozície. 

Okrem nevyhnutných teoretických základov je v učebnici uvedené množstvo matematických modelov, príkladov, výpočtov a úloh, ktoré pomôžu študentom zvládnuť rovnomenný predmet v ich inžinierskom alebo doktorandskom štúdiu na FCHPT STU v Bratislave a významne prispejú k vytváraniu ich moderného pohľadu na bezpečnosť potravín v potravinovom reťazci.