Učebnica približuje súčasné vedecké pohľady na zabezpečenie mikrobiologickej bezpečnosti potravín, koncept prediktívnej mikrobiológie a mikrobiologického hodnotenia rizika. Prediktívna potravinárska mikrobiológia je interdisciplinárny vedný odbor spájajúci poznatky klasickej mikrobiológie s využitím matematiky, štatistiky, informačných systémov a...

Ďalej uvádza kardinálne hodnoty faktorov vnútorného a von- kajšieho prostredia potravín, určujúcich správanie sa uvede- ných mikroorganizmov. Publikácia prehľadne charakterizuje dezinfekčné prostriedky v potravinárstve, predstavuje regu- láciu ich používania a hodnotenia pred ich uvedením na trh Európskej únie a uvádza aj metódy hodnotenia účinku...

Prediktívna potravinárska mikrobiológia je interdisciplinárny vedný odbor spájajúci poznatky klasickej mikrobiológie s využitím poznatkov matematiky, štatistiky, informačných systémov a technológií. Učebnica opisuje dve dôležité súčasti moderného prístupu zabezpečenia mikrobiologickej bezpečnosti potravín, koncept prediktívnej mikrobiológie a...